Zgłoszenie na obóz narciarski i snowboardowy 2024 – dzieci i młodzież

3 900 4 400 

Mallnitz – Karyntia – Austria, 19.01 – 28.01.2024

Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży z roczników 2011-2007 włącznie wynosi 4400 zł.
Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży z rocznika 2012 i młodszych wynosi 3900 zł.

Dorośli, od rocznika 2006: Zgłoszenie dla osób dorosłych

Podaj potrzebne dane:

Wybór grupy *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

Opis

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ HORN

 1. Firma Horn jest odpowiedzialna za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy obozynarciarskie.horn.turystyka.pl
 2. Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dla każdego uczestnika niezbędne jest przesłanie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (karta kwalifikacyjna).
 4. Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 5. Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności.
 6. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, wysłanego na adres mailowy horn.klajda@nullgmail.com.
 7. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  – 30% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 50 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  – 80 % ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpi w okresie od 15 dni do daty rozpoczęcia imprezy.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
 8. Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, papierosy, dewastacja sprzętu, nieposłuszeństwo wobec instruktorów itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy przy niewłaściwym użytkowaniu sprzętu.
 10. Wszystkich którzy chcieliby otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury w „zgłoszeniu na obóz”, koniecznie przed dokonaniem wpłaty.
 11. Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Piotr Klajda właściciel firmy Horn Usługi Turystyczne Piotr Klajda, NIP 5220152217, ulica Ks.Trojdena 13/90, 02-109 Warszawa. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz w celach statystycznych.

Ubezpieczenie rezygnacji (opcjonalne)

Zachęcamy do zakupienia ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku u ubezpieczyciela.
W ramach tego ubezpieczenia można otrzymać zwrot kosztów:

 • rezygnacji z wyjazdu lub jego przerwania
 • wcześniejszego powrotu do domu
 • anulowania wyjazdu w razie:
 • nieszczęśliwego wypadku
 • nagłego zachorowania
 • włamania w miejscu zamieszkania
 • innych powodów wymienionych w OWU, które dotyczą klienta i bliskiej mu osoby.

Ubezpieczenie można zawrzeć maksymalnie do 3 dni roboczych od zakupu wyjazdu.
Ubezpieczenie zawiera się samodzielnie.
Okres ubezpieczenia obejmuje okres od dnia zakupu wyjazdu do dnia powrotu z wyjazdu.
Koszt takiego ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu.
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt:
Zbigniew Rzepa – agent PZU
Tel. +48 601241522
e-mail: zrzepa@nullagentpzu.pl

Top