Zgłoszenie na obóz narciarski i snowboardowy 2020 – dzieci i młodzież

2 500 2 800 

Kals am Grossglockner, Austria 7–16.02.2020

Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży do rocznika 2001 włącznie wynosi 2800 zł.
Dla osób jadących własnym samochodem cena zostanie pomniejszona o 300 zł od osoby.

Dorośli, od rocznika 2002: Zgłoszenie dla osób dorosłych

Wybierz sposób dojazdu na obóz i podaj potrzebne dane:

Wyczyść
Wybór grupy *

Czy dziecko jest uczulone? *
Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę? *
Czy dziecko obecnie jest diagnozowane? *
Czy dziecko przyjmuje leki? *

Opis

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ HORN

 • Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.
 • W przypadku zgłoszenia na obóz osoby niepełnoletniej obowiązkowe jest wypełnienie i przesłanie przez przedstawiciela ustawowego formularza „INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA”.
 • Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 • Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności..
 • Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, złożonego w firmie HORN. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez przedstawiciela firmy.
 • Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  50% ceny gdy rezygnacja nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu,
  100% ceny gdy rezygnacja nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
 • Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, dewastacja sprzętu itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 • Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy.
Top