Zgłoszenie na obóz narciarski i snowboardowy 2019

2 500 3 200   (Brak miejsc)

Mallnitz – Karyntia – Austria 25.01-3.02.2019

Cena wyjazdu wynosi:
2500 zł – dzieci, rocznik do 2007
2900 zł – młodzież, rocznik 2006-2000
3200 zł – dorośli, od rocznika 1999.

Wybierz wiek uczestnika i podaj potrzebne dane:

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ HORN

 • Zawarcie umowy z firmą HORN następuje w chwili przyjęcia przez firmę wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz”. Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym za osoby niepełnoletnie zgłoszenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.
 • W przypadku zgłoszenia na obóz osoby niepełnoletniej obowiązkowe jest wypełnienie i przesłanie przez przedstawiciela ustawowego formularza „INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA”.
 • Firma HORN zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 • Niewykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotu należności..
 • Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia klienta, złożonego w firmie HORN. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez przedstawiciela firmy.
 • Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w obozie, HORN potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:
  50% ceny gdy rezygnacja nastąpi nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu,
  100% ceny gdy rezygnacja nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
  Omówione powyżej zasady mają zastosowanie bez względu na termin zawarcia umowy.
 • Firma HORN zastrzega sobie prawo wydalenia Uczestnika z obozu w przypadku niewłaściwego zachowania się (np alkohol, używki, dewastacja sprzętu itp) bez prawa żądania zwrotu kosztów.
 • Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy.
Top